География

Лонгозните гори в умерените климатични пояси са рядко природно явление в целия свят, но в България те са доста по-разпространени. Те се срещат в устията на черноморските реки Батова река, Камчия, Ропотамо и Велека. Лонгозът на река Камчия е един от най-северните в Европа, затова и защото той е намира на миграционния път на прелетните птици между Европа и Африка, камчийският лонгоз е обявен за биосферен резерват. Характерните за местността са лонгозните гори, които са възникнали върху алувиално-лиманни наслаги при периодичните заливания на река Камчия. Гората край реката прилича на широколистна джунгла – гъста, влажна, труднопроходима, етажирана, преплетена с увивни растения, понякога достигащи дължина до 50 м. Гората се е развила върху влажната низина. Образувана след запълването на Камчийския лиман с речни наноси. Периодично, когато устието на Камчия се затлачи с пясък при силни пробойни вълни, при обилно снеготопене или поройни дъждове, речната вода се надига, връща се назад и залива гората на значителна височина. Заблатените територии по поречието на реката и лонгозната гора се считат за естествена влажна зона на Черноморското крайбрежие. Лонгоза е изключително богат и на животниски видове. Тук се срещат 25 вида риби, седем от които са включени националната Червена книга; 26 вида дребни бозайници, сред които – видра и кафява горска поленка; 258 вида птици. Сред редките обитатели са черният щъркел, малкия креслив орел, соколът орко, големият ястреб, осояда, както и седем от общо деветте вида кълвачи, разпространени в Европа. Освен характерната за Лонгоза фауна, мястото се характеризира с голямо дивечово разнообразие: сърни, елени, зайци, диви прасета, яребици, фазани, пъдпъдици и бекаси.

Дивеч

Ловно поле „Лонгоза“ се стопанисва от „Бългериън Хънтинг“ ООД и предлага организиран лов на дива свиня, див заек, сърна, бекас и пъдпъдък. В нашите ловни полета можете да ловувате дребен дивеч както групово, така и индивидуално. В Лонгоза организираме индивидуален лов на бекас. Предлагаме лов на дива свиня както в групов формат, така и в индивидуален подборен лов. Получавате богат избор на трофеи и разнообразие от формати за лов, подходящи както за начинаещи, така и за опитни ловци. Към настоящия момент вече вече почти 10 години ние полагаме грижи за развитието на модерна ловна база, развъждането на богата популация от разнообразен дивеч и привеждането на ловните райони в безупречно състояние. В екипа на фирмата работят професионални ловни водачи и специалисти по ловно стопанство, уменията на които Ви гарантират успех в ловните излети и отстрел на исканите от Вас трофеи.

Местоположение

Вижте Лонгоза на по-голяма карта